STATUTUL ASOCIATIEI

Cap. I Denumire, obiective, sediu, durata, patrimoniu;

Art. 1 – Nume, deviza, motto, emblema;

(1) Numele asociatiei este LIONS CLUB Suceava, recunoscut prin remiterea chartei ca membru al Asociatiei Internationale a Cluburilor Lions.
(2) Deviza este: Libertate, Inteligenta, Siguranta natiunilor noastre.
(3) Motto-ul este: Noi servim.
(4) Emblema si culorile clubului vor fi aceleasi ca si cele ale asociatiei internationale.

Art. 2  – Obiective;

(1) Sa creeze si sa raspandeasca intelegerea intre oameni.
(2) Sa promoveze principiile democratice de conducere si convietuire.
(3) Sa participe activ in viata civica, culturala, sociala si morala a comunitatii.
(4) Sa uneasca membrii asociatiei in spiritul prieteniei si intelegerii reciproce.
(5) Sa fie un forum de discutii libere, cu exceptia subiectelor de politica partizana sau religie sectara.
(6) Sa incurajeze actiunile in folosul comunitatii, fara a urmari recompense financiare, sa promoveze eficienta si etica in socitate.

Art. 3  – Sediul

(1) Sediul asociatei este in Suceava, strada Tudor Vladimirescu nr. 4.
(2) Schimbarea sediului se poate face prin hotararea Consiliului Director

Art. 4 – Durata

Durata de functionare a acestei asociatii este nedeterminata.

Art. 5  – Patrimoniul

(1) Patrimoniul asociatiei LIONS CLUB Suceava este de 500 (cinci sute) lei.

Art. 6  – Antet

(1) Pe antetul clubului trebuie inclusa adresa asociatiei internationale si adresa guvernatorului districtului.

Cap. II Membri, drepturi si obligatii

Art. 7 –  Membri

1) Membru al Lions Club poate fi orice persoana majora, indiferent de sex, cu un bun caracter moral si o buna reputatie in comunitate.
(2) Membrul activ este membrul cu drepturi si obligatii depline in cadrul clubului. Fara a limita obligatiile si drepturile, acestea sunt :
a) Dreptul de a fi ales, daca indeplineste criteriile de eligibilitate, in conducerea clubului, districtului sau asociatiei internationale.
b) Dreptul de vot in orice chestiune care reclama un vot al membrilor clubului. c) Este obligat la plata prompta a cotizatiei catre club, district, asociatia internationala.
d) Este obligat sa participe la activitatile clubului.
e) Este obligat sa aiba o conduita care sa creeze o imagine favorabila a Lions Club in cadrul comunitatii.
(3) Membrul cotizant este membrul cu domiciliul in alta localitate sau care, din motive de sanatate sau alte motive intemeiate, nu poate participa regulat la reuniunile clubului si care doreste sa ramana membru al clubului.
a) Calitatea de membru cotizant este obtinuta pe baza unei cereri aprobate de Consiliul Director al clubului si care va fi analizata de acesta la fiecare 6 luni.
b) Nu are dreptul de a fi ales in functii de conducere.
c) Nu are drept de vot la intalnirile sau conventiile districtului sau cele internationale.
d) Este obligat la plata prompta a cotizatiei catre club, district, asociatia internationala.
e) Se admit maxim 25% membri cotizanti din totalul membrilor clubului.
(4) Membrul onorific este persoana care nu este membru al acestui club, dar care a adus importante servicii comunitatii si caruia clubul doreste sa-i confere o distinctie speciala.
a) In acest caz, clubul plateste taxa de intrare si cotizatiile catre district si asociatia Internationala pentru membrul onorific.
b) Membrul onorific poate participa la reuniunile clubului dar nu are drepturile membrului activ .
(5) Membrul privilegiat este membrul clubului cu o activitate de peste 15 ani in cadrul clubului si care, din motive intemeiate trebuie sa-si restranga activitatea.
a) Membrul privilegiat trebuie sa plateasca cotizatia stabilita de Consiluil Director al clubului, cotizatie in care se va include cotizatia catre district si asociatia internationala .
b) Membrul privilegiat are toate drepturile membrilor activi cu exceptia dreptului de a detine functii de conducere in cadrul clubului, districtului sau asociatiei internationale.
(6) Membrul pe viata este membrul clubului cu o activitate intensa de peste 20 de ani in cadrul clubului, membrul clubului aflat in stare critica de sanatate, sau membrul clubului cu o activitate de peste 15 ani in cadrul clubului si care are peste 70 de ani.
a) Pentru a deveni membru pe viata al clubului trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
-recomandarea clubului catre asociatia internationala.
-plata unei taxe de 300 USD catre asociatia internationala in contul tuturor cotizatiilor urmatoare.
-aprobarea consiliului international al directorilor.
b) Alte cotizatii sau taxe stabilite de Consiliul Director al clubului trebuie platite de catre membrul pe viata.
c) Membrul pe viata are toate drepturile si obligatiile unui membru activ cat timp le poate indeplini in bune conditii.
d) Membrul pe viata care se transfera in alt club devine automat mebru pe viata al noului club.

Art. 8 – Clasificarea:

In eventualitatea ca membrii clubului decid functionarea pe baza clasificarii, se vor aplica urmatoarele reguli:
(1) Clasificarea va fi definita functie de afacere sau profesie.
(2) Nu pot fi mai mult de doi membri activi cu aceeasi clasificare.
(3) Clasificarea poate fi stabilita, de exemplu, pentru : proprietari, manageri, directori, sau alte categorii determinate de club.

 Art. 9 – Intrarea in club:

(1) Intrarea in club se face numai pe baza de invitatie.
(2) Nominalizarea se va face pe baza unui formular furnizat de asociatia internationala care va fi semnat de un membru activ numit sponsor.
(3) Nominalizarea va fi supusa atentiei secretarului sau, dupa caz, directorului de efective, care, dupa efectuarea investigatiilor, va prezenta propunerea Consiliului Director.
(4) Pentru a deveni membru cu drepturi depline, recunoscut de asociatia internationala a Lions Club, invitatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) Formularul de intrare completat corect, semnat si aprobat de Consiliul Director cu majoritate simpla de voturi.
b) Plata cotizatiei pe semestrul in curs, plata taxei de intrare si iesire si a altor contributii stabilite de Consiliul Director.
c) Raportarea catre asociatia internationala a acceptarii unui nou membru in cadrul clubului..

Art. 10 – Reinstalarea:

(1) Orice membru care, din diverse motive, nu mai este membru al clubului, poate fi reinstalat ca membru cu drepturi depline in termen de 6 luni de la data parasirii clubului, cu aprobarea Consiliului Director.

(2) In cazul in care sunt mai mult de 6 luni de la data parasirii clubului pana in momentul anuntarii dorintei de a reveni in cadrul clubului, se vor aplica prevederile art. 9.

Art. 11 – Transferul:

Transferul unui membru al clubului in alt club Lions se face astfel:
(1) Membrul care se transfera achita toate debitele fata de vechiul club si returneaza toate bunurile proprietate a clubului pe care le-a avut in folosinta.
(2) Transferul se face pe baza unui formular de transfer completat de secretarul vechiului club sau pe baza legitimatiei de membru al vechiului club.
(3) Orice fel de transfer trebuie aprobat de Consiliul Director al celor doua cluburi.
(4) In cazul in care sunt mai mult de 6 luni din momentul raportarii transferului de catre secretarul vechiului club pana in momentul raportarii acceptarii transferului de catre secretarul noului club, intrarea in cadrul noului club se va face in conformitate cu art. 9.

Art. 12 – Cotizatii si taxe:

(1) Orice membru nou, reintrat sau transferat trebuie sa plateasca o taxa stabilita de Consiliul Director in care se include taxa de intrare in asociatia internationala si care trebuie achitata inainte ca secretarul sa raporteze intrarea sau transferul catre asociatia internationala.
(2) Fiecare membru al clubului va achita o cotizatie care va include cotizatia catre asociatia internationala, catre district, catre club, pentru acoperirea altor cheltuieli si care trebuie achitata in avans, in cuantumul si la data hotarata de Consiliul Director.
(3) Clubul poate cere oricarui membru sa achite in avans orice cost al reuniunilor, dar aceste costuri vor fi evidentiate separat de cotizatii.

Art. 13 – Demisia:

(1) Orice membru al clubului poate demisiona din club.
(2) Demisia devine efectiva din momentul acceptarii sale de catre Consiliul Director.
(3) Consiliul Director poate amana acceptarea demisiei pana in momentul achitarii tuturor debitelor si returnarii tuturor bunurilor clubului de catre membrul demisionar.
(4) Din momentul acceptarii demisiei se interzice fostului membru al clubului utilizarea denumirii LIONS, insignei sau altor insemne ale clubului sau asociatiei internationale.

Art. 14 – Excluderea:

(1) Secretarul sau, dupa caz, trezorierul va supune atentiei Consiliului Director orice membru cu un debit mai vechi de 60 zile din momentul notificarii debitului catre membrul respectiv. Consiliul Director va decide excluderea sau retinerea acestuia.
(2) Orice membru poate fi exclus din club cu votul a 2/3 din totalitatea membrilor Consiliului Director.
(3) Secretarul va supune atentiei Consiliului Director orice membru care absenteaza, fara motive intemeiate, la patru reuniuni consecutive ale clubului. Consiliul Director va decide, dupa investigarea si analizarea cauzelor, excluderea sau retinerea membrului respectiv.:

Cap. III – REGULI

Art. 15 – Regula nr. 1

Clubul nu va recomanda sau sustine nici un candidat pentru ocuparea unei functii publice. Membrii clubului nu vor discuta subiecte de politica sau religie in cadrul intalnirilor oficiale ale asociatiei.

Art. 16 – Regula nr. 2
Cu exceptia avansarii in cadrul miscarii lionistice nici un membru al clubului nu va utiliza apartenenta la club pentru a urmari scopuri personale, politice sau de alta natura si nici clubul ca intreg nu va participa la actiuni contrare scopurilor si obiectivelor sale.

Art. 17 – Regula nr. 3
In cadrul reuniunilor clubului, nici o persoana fizica sau juridica care nu este membru al clubului nu va putea solicita fonduri. Aceste propuneri se vor face trezorierului sau, dupa caz, comisiei de finante a clubului.

Cap. IV – ADUNAREA GENERALA

Art. 18 – Adunarea Generala,
(1) Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor clubului.
(2) Competenta Adunarii Generale cuprinde:
a) Stabilirea strategiei si obiectivele generale ale clubului.
b) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil.
c) Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director.
d) Alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori.
e) Infiintarea de filiale ale clubului.
f) Modificarea actului constitutiv sau a statutului.
g) Dizolvarea si lichidarea clubului, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.
h) Alte atributii prevazute in lege sau statut.
(3) Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si comisiei de cenzori.
(4) Regulile privind organizarea si functionarea Adunarii Generale se stabilesc prin statut.

Art. 19 – Conflictul de interese
(1) Membrul clubului care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunari Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot .
(2) Membrul clubului care incalca dispozitiile alineatului 1 este raspunzator de daunele cauzate clubului daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta .

Art. 20 – Hotararile Adunarii Generale
(1) Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii clubului care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.
(2) Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz .

Art. 21 – Reuniunile clubului
(1) Reuniunile clubului se vor tine de cel putin doua ori pe luna intr-un loc si la o data recomandate de Consiliul Director si aprobate de club. Toate reuniunile incep si se termina la orele fixate. Cu exceptia cazurilor stipulate explicit, reuniunile sunt notificate de o maniera convenabil aleasa de catre Consiliul Director.
(2) Reuniunile speciale ale clubului pot fi convocate de presedinte oricand doreste sau de presedinte la cererea Consiliului Director, in locul si data stabilite de catre membrul clubului care cere acest lucru. Notificarea reuniunii speciale va cuprinde motivul convocarii, locul si data desfasurarii reuniunii si va fi inmanata personal sau prin posta tuturor membrilor clubului cu cel putin 10 zile inainte.
(3) In fiecare an va avea loc o reuniune a chartei, reuniune dedicata eticii lionismului si istoriei clubului.
(4) In fiecare an, in luna iunie va vea loc o reuniune a Adunarii Generale a clubului, de bilant si raport final al activitatii membrilor Consiliului Director care se retrag si de prezentare a proiectelor noilor membri alesi care isi vor prelua atributiile.
(5)In cadrul oricarei reuniuni, pentru intrunirea unui cvorum este necesara prezenta majoritatii membrilor activi.
(6) Orice membru care are debite fata de club mai vechi de 60 zile din momentul anuntarii debitului prin chitanta sau notificare scrisa decade din calitatea de membru activ in cea de membru cotizant pana la plata completa a debitului. Doar membrii fara debite mai vechi de 60 zile au drepul de a vota si de a fi membri ai Consiliului director.
(7) Cu exceptia cazului in care este specificat altfel, decizia luata de majoritatea prezenta la reuniune va fi decizia intregului club.

Cap. V, CONSILIUL DIRECTOR

Art. 22 – Consiliul Director
(1) Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
(2) Consiliul Director poate fi alcatuit si din persoane din afara clubului, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.
(3) Schimbarea sediului poate fi hotarata numai de catre Consiliul Director, in conformitate cu art. 30, alin. 4.
(4) In exercitarea competentei sale, consiliul director : a) Prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor clubului.
b) Incheie acte juridice in numele clubului, reprezinta interesele clubului in fata instantelor de judecata.
c) Aproba organigrama si politica de personal ale clubului.
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
(5) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director va functiona in baza unui regulament intern de functionare.

Art. 23 – Conflictul de interese si hotararile Consiliului Director
Dispozitiile art 19 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate in justitie, in conditiile prevazute la art 20.

Art. 24 – Imputernicirea
Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 22, alin. 4, lit b) si d).

Art. 25 – Componenta Consiliului Director
(1) Membrii Consiliului Director sunt:
– presedinte,
– ultimul fost presedinte,
– secretar,
– trezorier,
– director de efective,
– eventual, vicepresedinte proiecte.
(2) Orice membru activ al clubului poate fi ales in Consiliul Director.
(3) Nici un membru al Consiliului Director si membru al clubului nu va primi nici o compensatie financiara pe durata exercitarii mandatului, cu exceptia eventuala a secretarului, a carui remunerare va fi stabilita de catre Consiliul Director.
(4) Persoanele care nu au calitatea de membru al clubului ori sunt straine de club si care sunt imputernicite de catre Consiliul Director sa exercite atributiile prevazute la art. 22 alin. 4, lit. b) si d) pot fi remunerate de catre club, in cuantumul si la data stabilita de Consiliul Director.

Art. 26 – Atributiile membrilor Consiliului Director
(1) Presedintele este seful executiv al clubului care:
a) Prezideaza intrunirile ordinare si convoaca intrunirile extraordinare ale Consiliului Director.
b) Stabileste comisiile de lucru si coopereaza cu presedintii acestor comisii.
c) Este responsabil de desfasurarea unor alegeri corecte si la timp in cadrul clubului.
d) Coopereaza cu membrii cabinetului guvernatorului responsabili de zona in care este situat clubul.
(2) Fostul presedinte, impreuna cu ceilalti fosti presedinti, sunt gazdele oficiale ale clubului pentru invitatii clubului si reprezinta clubul pentru posibilii noi membri din cadrul comunitatii.
(3) Vicepresedintele, in cazul in care presedintele, indiferent de motiv, nu-si poate desfasura activitatea, va prelua prerogativele acestuia cu aceeasi autoritate ca cea a presedintelui. Vicepresedintele, sub conducerea presedintelui, va conduce / supraveghea activitatea acelor comisii ale clubului pe care le va decide presedintele.
(4) Secretarul este membrul Consiliului Director care actioneaza ca factor de legatura intre club si district sau asociatia internationala. Pentru aceasta:
a) Completeaza rapoarte lunare sau alte rapoarte pentru asociatia internationala, pe formularele furnizate de aceasta.
b) Furnizeaza astfel de rapoarte si catre cabinetul guvernatorului daca acesta decide astfel.
c) Coopereaza cu membrii cabinetului guvernatorului responsabili de zona in care este situat clubul.
d) Are obligatia pastrarii si actualizarii actelor clubului cuprinzand procesele verbale ale reuniunilor clubului, ale Consiliului Director, de alegeri, demisiile, excluderile, adresele si numerele de telefon, alte acte juridice.
e) Intocmeste situatia semestriala a cotizatiei fiecarui membru, eventual o colecteaza si o preda trezorierului pe baza unui inscris.
f) La descarcarea din functie, predarea catre noul secretar a tuturor actelor, banilor sau altor bunuri se face in cadrul Consiliului Director.
(5) Trezorierul este membrul Consiliului Director care:
a) Primeste toti banii, atat cotizatiile din cadrul clubului cat si din alte surse si ii depoziteaza in bancile recomandate de Consiliul Director.
b) Plateste obligatiile de plata ale clubului pe baza unei imputerniciri acordate de Consiliul Director.
c) Are obligatia pastrarii si actualizarii jurnalelor de venituri si cheltuieli.
d) Intocmeste si prezinta un raport financiar semestrial in fata Consiliului Director.
e) La descarcarea din functie, predarea catre noul trezorier a tuturor actelor, banilor sau altor bunuri se face in cadrul Consiliului Director.
f) Va remite cotizatiile catre district si asociatia internationala in cuantumul si la data precizate de acestea.
g) este responsabil de pastrarea in bune conditii a insemnelor clubului fanioane, gong, bannere.
(6) Directorul de efective este responsabil de:
a) Dezvoltarea si marirea numarului de membri pe baza unui program aprobat de Consiliul Director. Actioneaza ca organizator al reuniunilor si este responsabil de buna integrare a noilor membri.
b) Incurajarea membrilor clubului de a invita noi posibili membri.
c) Vegheaza pentru a avea loc recrutari corecte.
d) Intocmeste si implementeaza sesiunile de orientare – pregatire de management resurse umane.
e) Raporteaza Consiliului Director metodele de reducere a numarului de demisii.
f) Este membru in comisia zonala de efective.
g) Colaboreaza cu toate celelalte comisii in vederea atingerii acestor scopuri.

Art. 27 – Atributiile Consiliului Director
(1) Pe langa alte drepturi si indatoriri specificate in alte articole ale prezentului statut, Consiliul Director are si urmatoarele atributii:
a) Este organul executiv al clubului.
b) Este responsabil de veniturile si cheltuielile clubului. Nu va autoriza cheltuirea fondurilor clubului in alte scopuri decat cele prevazute de adunarea generala.
c) In intregul sau, Consiliul Director poate anula orice actiune a oricarui membru al Consiliului.
d) Are obligatia de a intocmi o situatie financiara anuala a tuturor operatiunilor financiare ale clubului. Aceasta situatie trebuie auditata de cel putin un membru activ in functia de cenzor. Cenzorul sau, dupa caz, cenzorii poate fi orice membru al clubului ales de adunarea generala. Auditarea se va face dupa intocmirea situatiei financiare de catre Consiliul Director la o data de timp rezonabila.
e) Stabileste banca sau bancile prin care se deruleaza operatiunile financiare ale clubului.
f) Nu va permite cheltuirea in scopuri administrative a veniturilor colectate prin proiecte sau activitati.
g) Orice activitate sau proiect nou va fi studiat in cadrul comisiei de specialitate si prezentat in cadrul Consiliului Director.
i) Propune spre aprobare in cadrul adunarii generale delegatii pentru conventiile districtului si asociatiei internationale.
j) Trebuie sa mentina cel putin doua conturi bancare. Primul cont este pentru operatiunile adminstrative ale clubului, cont in care se vor depune cotizatiile sau alte venituri interne ale clubului. Al doilea cont este pentru proiecte si activitati, cont in care se vor depozita veniturile externe ale clubului rezultate in urma colectarii de fonduri din exteriorul clubului prin sponsorizari sau alte activitati de colectare. Cheltuielile din fondul de proiecte si activitati vor respecta strict prevederile art 27, alin. 1, lit. f)

Art. 28 – Comisii
(1) Presedintele poate infiinta urmatoarele comisii, cu exceptia membrilor comisiei de efective care sunt alesi de adunarea generala a clubului in conformitate cu art. 29, alin. 7, :
(2) Comisii administrative care pot fi infiintate de catre presedinte:
a) asistenta
b) juridica si etica
c) conventie
d) finante
e) programe, proiecte
f) relatii publice, buletin Lions
g) management resurse umane, leadership
(3)Comisii activitati, proiecte care pot fi infiintate de catre presedinte
a) programul de tineret
b) diabet
c) actiuni in favoarea nevazatorilor
d) corectie auditiva
e) servicii de mediu, ecologie
f) program LEO
g) program de relatii internationale
h) ajutor oferit tinerilor
j) Alte activitati pot fi: servicii in slujba cetateanului, servicii educative, de sanatate, sociale, recreationale, publice, tabere internationale de tineret.
(3) Uneori, daca considera necesar, presedintele poate infiinta, cu aprobarea Consiliului Director, comisii speciale pentru a raspunde unor necesitati particulare ale clubului.
(4) Presedintele este din oficiu membru al tuturor comisiilor.
(5) Toate comisiile au in componenta un presedinte de comisie si un numar de membri stabilit de presedintele clubului, in conformitate cu art. 28, alin. 3.
(6) Fiecare presedinte de comisie trebuie sa raporteze lunar activitatea comisiei in fata Consiliului Director.
(7) Toate problemele referitoare la chestiuni administrative sau de proiecte trebuie analizate de comisia de specialitate iar concluziile trebuie comunicate Consiliului Director.

Art. 29 – Alegerea Consiliului Director
(1) In fiecare an, in luna martie va avea loc o reuniune de nominalizare. Locul si data reuniunii vor fi stabilite de Consiliul Director si vor fi comunicate verbal sau scris membrilor clubului cu cel putin 10 zile inaintea reuniunii.
(2) Presedintele va numi o comisie de alegeri care va nominaliza candidatii pentru functiile din cadrul Consiliului Director. In cadrul reuniunii de nominalizare se vor lua in considerare orice alte propuneri din partea membrilor clubului.
(3) Daca in perioada dintre reuniunea de nominalizare si cea de alegeri, un membru nominalizat declara ca nu va putea indeplini functia pentru care a fost nominalizat, comisia de alegeri va propune, in cadrul reuniunii de alegeri alt candidat pentru functia respectiva.
(4) Reuniunea de alegeri se va intruni cel tarziu pana pe 15 aprilie, la data si locul stabilit de Consiliul Director iar secretarul va anunta, verbal sau scris, toti membrii clubului cu cel putin 14 zile inaintea reuniunii de alegeri.
(5) Convocarea va include numele si functia celor nominalizati si, eventual celor propusi de Consiliul Director pentru alegere, in conformitate cu art 29, alin. 3. In cadrul reuniunii de alegeri nu se mai pot face alte propuneri.
(6) Toti membrii Consiliului vor fi alesi anual, in conformitate cu art 29, alin. 8. Mandatul incepe pe 1 iulie si va fi de un an, eventual, daca este cazul, pana la alegerea succesorului in functie.
(7) Comisia de efective este compusa din trei membri pe o perioada de trei ani.
a) Initial sunt alesi trei membri. Unul pe un an, al doilea pe doi ani, al treilea pe trei ani.
b) Apoi, in fiecare an va fi ales un singur nou membru.
c) Fiecare va fi membru al comisiei trei ani consecutiv, astfel :
– primul an – membru al comisiei,
– al doilea an – vicepresedinte al comisiei
, – al treilea an – presedinte al comisiei si implicit membru al Consiliului Director.
(8) Alegerea se face pe baza majoritatii simple a celer prezenti cu drept de vot.
(9) Orice membru al Consiliului Director poate fi demis din functie, pentru motive intemeiate, de catre votul a 2/3 din totalul membrilor clubului.

Art.30 – Functionarea Consiliului Director
(1) Intrunirile Consiliului Director sunt lunare, la data si in locul stabilite de acesta.
(2) Intrunirile extraordinare ale Consiliului Director sunt convocate de presedinte sau de minim 3 membri ai Consiliului.
(3) Cvorumul Consiliului Director este constituit din prezenta majoritatii membrilor Consiliului.
(4) Daca nu este specificat altfel, deciziile Consiliului Director trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
a) Consiliul sa fie intrunit in cvorum.
b) Majoritatea celor prezenti sa voteze decizia luata.In acest caz, decizia reprezinta vointa Consiliului Director in totalitatea sa.

Art. 31 – Posturi vacante
(1) Daca postul de presedinte sau vicepresedinte devine vacant, indiferent de motiv, atunci vicepresedintele sau, eventual, secretarul avanseaza in functie. Daca acest lucru nu este posibil, atunci Consiliul Director va convoca o reuniune speciala de alegeri care va fi anuntata cu doua saptamani inainte.
(2) In cazul in care orice alt post ramane vacant, Consiliul Director va desemna un membru al clubului pe perioada pana la alegeri.
(3) In cazul in care numarul posturilor vacante din cadrul Consiliului Director este mare si nu poate fi intrunit cvorumul necesar Consiliului Director pentru luarea deciziilor, adunarea generala a clubului are posibilitatea de a convoca alegeri in cadrul unei reuniuni ordinare, cu convocare prealabila in conformitate cu art. 31, alin. 5.
(4) In cazul in care un membru ales al Consiliului Director nu poate sau, pentru orice alt motiv, refuza efectuarea pana la capat a mandatului, presedintele poate convaca o reuniune speciala de nominalizare si alegeri.
(5) Convocarea se va face cu doua saptamani inainte si va cuprinde motivul convocarii reuniunii, locul si data reuniunii si va fi inmanata personal sau prin posta tuturor membrilor clubului. In cadrul acestei reuniuni alegerile se vor face imediat ce lista de nominalizari a fost inchisa. Pentru alegere este necesar votul majoritatii simple al celor prezenti cu drept de vot.

Cap. VI, AN FISCAL. CONTROL FINANCIAR 

Art. 32 – An fiscal. Controlul financiar

(1) Anul fiscal este de la 1 iulie pana la 30 iunie anul urmator.
(2) Controlul financiar intern al clubului este asigurat de o comisie de cenzori.
(3) In realizarea competentei sale comisia de cenzori:
a) Verifica modul in care este administrat patrimoniul clubului.
b) Intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale.
c) Poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot.
d) Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
(4) Comisia de cenzori este alcatuita din trei membri, din care doi sunt membri ai clubului. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.
(5) Regulile generale de organizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de functionare.

Cap. VII, DELEGAREA

Art. 33 – Delegarea la Conventiile internationale

(1) Deoarece Asociatia internationala a Lions Club este condusa de ansamblul Lions Club din lume reuniti in cadrul conventiei internationale, clubul trebuie sa gaseasca resursele necesare participarii delegatilor clubului la conventia anuala internationala.
(2) Clubul are dreptul la un delegat si inca unul pentru fiecare 25 membri, conform evidentelor internationale din prima zi a lunii precedente conventiei internationale.
(3) Selectia delegatilor este evidentiata de un certificat semnat de presedinte, eventual secretarul clubului sau, dupa caz, de guvernatorul in functie sau cel ales al districtului.

Art. 34 – Delegarea la Conventiile districtului
(1) Deoarece districtul Lions Club este condus de ansamblul Lions Club din district reuniti in cadrul conventiei districtului, clubul trebuie sa gaseasca resursele necesare participarii delegatilor clubului la conventia anuala a districtului.
(2) Clubul are dreptul la un delegat si inca unul pentru fiecare 10 membri, conform evidentelor internationale din prima zi a lunii precedente conventiei districtului.
(3) Fiecare delegat autorizat si prezent la conventia districtului are dreptul la un singur vot referitor la alegerea membrilor cabinetului guvernatorului si la orice alte chestiuni supuse votarii in cadrul conventiei.

Cap. VIII, MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SAU A STATUTULUI CLUBULUI

Art. 35 – Amendamente

(1) Acest statut poate fi modificat in cadrul oricarei reuniuni a clubului, ordinara sau extraordinara cu prezenta cvorumului si prin votul a 2/3 din membrii prezenti cu drept de vot. Orice amendament trebuie analizat de Consiliului Director pentru a fi in conformitate cu legislatia.

(2) Pentru a putea fi supus votarii, orice amendament trebuie scris si inmanat tuturor membrilor clubului personal sau prin posta cu cel putin doua saptamani inaintea reuniunii de votare.

Art. 36 – Modificarea actului constitutiv sau a statutului
(1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului clubului se face prin inscrierea modificarii in registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legale art 8-12 din O.G. 26/2000
(2) Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de procesul verbal al adunarii generale, in forma autentificata, iar in cazul modificarii sediului, de procesul verbal al sedintei Consiliului Director, in forma autentificata, in situatia prevazuta la art. 22, alin. 3.
(3) Demersurile pentru autentificarea procesului verbal si inscrierea modificarii se intreprind de catre Consiliul Director. Pentru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor Consiliului Director sau a unora dintre ei, desemnati de adunarea generala ori de Consiliul Director, dupa caz.
(4) Mentiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, daca este cazul, atat in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla vechiul sediu, cat si in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu. In acest scop, o copie de pe incheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata, din oficiu, judecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa-si aiba noul sediu.

Cap. IX, VENITURI

Art. 37 – Venituri

(1) Veniturile clubului provin din:
a) Cotizatiile membrilor,
b) Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii,
c) Dividendele societatilor comerciale infiintate de club,
d) Venituri realizate din activitati economice directe,
e) Donatii, sponsorizari sau legate,
f) Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale,
g) Alte venituri prevazute de lege.

Art. 38 – Alte activitati ale Clubului
(1) Clubul poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de club din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului clubului.
(2) Clubul poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

Cap. X, DIZOLVAREA

 Art.39 – Dizolvarea

(1) Clubul se dizolva :

a) De drept.
b) Prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz.
c) Prin hotararea adunarii generale.

Art. 40 – Dizolvarea de drept
(1) Clubul se dizolva de drept prin:
a) Indeplinirea duratei pentru care a fost constituit.
b) Realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituit, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.
c) Imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul clubului, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit.
d) Reducerea numarului de membri sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
(2) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul clubului, la cererea oricarei persoane interesate.

Art. 41 – Dizolvarea prin hotarare judecatoreasca
(1) Clubul se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:
a) Cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice.
b) Cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice.
c) Cand clubul urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit.
d) Cand clubul a devenit insolvabil.
(2) Instanta competenta este judecatoria in a circumscriptia careia clubul isi are sediul .

Art. 42 – Dizolvarea prin hotararea adunarii generale
(1) Clubul se poate dizolva si prin hotararea adunarii generale.
(2) In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul verbal, in forma autentica, se depune la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul, pentru a fi insris in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 43 – Transmiterea bunurilor in cazul dizolvarii
(1) In cazul dizolvarii clubului, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator .
(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin. 2, precum si in cazul in care statutul asociatiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
(4) In cazul in care asociatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 41, alin. 1, lit a)-c) bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor sau, dupa caz, de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala clubul isi avea sediul, daca aceasta din urma era de interes local.
(5) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Cap. XI LICHIDAREA SI RADIEREA

Art. 44 – Lichidarea

(1) In cazurile de dizolvare prevazute de art. 40 si 41, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca.
(2) In cazul dizolvarii prevazute de art 42, lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea generala, sub s anctiunea lipsirii de efecte juridice a hotararii de dizolvare.
(3) In toate cazurile, mandatul Consiliului Director inceteaza odata cu numirea lichidatorilor.
(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice.
Art.45 – Atributiile lichidatorilor
(1) Imediat dupa intrarea lor in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului clubului.
(2) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale clubului. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.
(3) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile .
(4) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs.
(5) Atat fata de club, cat si fata de membrii clubului, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.
(6) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 46 – Creditori
(1) Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna in contul sau.
(2) Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestata, lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii.
(3) Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 47 – Incheierea si publicarea lichidarii
(1) In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii clubului.
(2) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul clubul.
(3) Lichidatorii sunt obligat sa indeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierea clubului din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(4) Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana juridica, in termen de doua luni de la terminarea lichidarii.

Art. 48 – Contestarea lichidarii
(1)Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.
(2) Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la judecatoria in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice lichidate.
(3) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Art. 49 – Radierea
(1) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in conditiile prevazute la art. 48 alin. 1, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

Cap. XI, DISPOZITII FINALE

Art. 50 – Dispozitii finale

(1) Prezentul statut intra in vigoare de la data admiterii acestuia de instanta competenta.
(2) De la acea data, vechiul statut cat si alte dispozitii contrare, raman inoperante.